MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van de directie, de leerkrachten en de ouders samen. De medezeggenschapsraad (m.r.) heeft hierin een bijzondere en wettelijk verankerde taak.
Alle onderwerpen die op school van belang zijn, kunnen in de m.r. aan de orde worden gesteld. De vergaderingen van de m.r. zijn (tenzij anders vermeld) openbaar. De taken en bevoegdheden van de m.r. zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. Daarin wordt precies aangegeven op welke terreinen van beleid de m.r. advies, dan wel instemming mag of moet geven. De m.r. op de St. Mattheüsschool bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Medezeggenschap vraagt van de leden betrokkenheid bij het onderwijs en alles wat daarmee te maken heeft. Het vraagt om vertrouwen en overleg, om visie en deskundigheid en om de bereidheid tot samenwerking. In het Smoelenboek vindt u de namen van de m.r.- leden.
 
De medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@mattheusjoure.nl

Binnen de Bisschop Möller Stichting is een Gezamenlijke medezeggenschapsraad actief die bovenschools de belangen behartigt van personeel, kinderen en ouders. 

Het jaarverslag 2019-2020 kunt u hier lezen. 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl